Frånvarorutiner

 

ANMÄLAN AV FRÅNVARO sköts med hjälp av it-systemet Skola24 på
samtliga kommunala gymnasieskolor sedan höstterminen 2014.

Från och med höstterminen 2015 gäller dock nya inloggningsrutiner enligt
Stadens riktlinjer.
skola24.stockholm.se (ej www) skrivs direkt i webbläsaren.

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare är via:
- BankID
- Mobilt BankID
- E-leg

Ta gärna del av guiden för vårdnadshavare - Skola24 Frånvaroanmälan Introduktion Vårdnadshavare

Inloggningsalternativ för elever är med samma användarnamn och lösenord
som till skoldatorn.

Det finns även möjlighet att ringa 0515-777 021, före kl 12.00, och följa instruktionerna
för att göra en frånvaroanmälan.

Blir du sjuk under dagen och måste gå hem ska det anmälas till din mentor.

Gymnasiesärskolans individuella program anmäler sig enligt information från
respektive mentor.

Elever på komvux anmäler sig enligt respektive lärares anvisningar.

 

NÄRVARON ÄR OBLIGATORISK
Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner. Likaså gäller närvaro om lärare och klass kommit överens om arbete på annan tid eller plats (till exempel studiebesök).

Det finns två slags frånvaro: anmäld och icke anmäld. Den sistnämnda räknas som olovlig och kan vid upprepade tillfällen leda till att rätten till studiemedel upphör.

 

EGET ANSVAR
Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro.
Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

 

OGILTIG FRÅNVARO
Vid upprepad ogiltig frånvaro upphör rätten till studiemedel. Vid hög giltig frånvaro kopplas skolans elevhälsoteam in och du kan komma att behöva lämna läkarintyg.
Om så inte sker kan rätten till studiemedel upphöra även vid anmäld frånvaro.

Sen ankomst registreras i frånvarosystemet och det är läraren som avgör när det är lämpligt att släppa in en elev som kommer sent. Om du uteblir från enstaka lektion eller hel dag utan att anmäla detta registreras detta som icke anmäld frånvaro.

 

ANSÖKAN OM LEDIGHET görs på blankett som du hittar utanför expeditionen,
i Fronter och även som pdf nedan.
Blanketten ska för omyndig elev även skrivas under av målsman.
Blanketten lämnas till elevens mentor.

Ledighet upp till 3 dagar beviljas av mentor.
Ledighet för mer än 3 dagar beviljas av resp rektor och skall först tillstyrkas av mentor.
 

Om du ansöker om ledighet skall du vara medveten om vad det innebär:

  • Du skall informera berörda lärare och ta reda på vad som kommer att ske under
    din frånvaro, vilka läxor som kommer att ges samt vilka eventuella uppgifter som
    ska lämnas in.
  • Om ett prov ligger under din frånvaro har du ingen självklar rätt att skriva om provet.
  • Om någon presentation/redovisning ligger under din frånvaro har du missat det tillfället och skall vid grupparbeten i god tid informera ev berörda klasskamrater.

Ledighetsansökan

Dela: